Bakgrunn – med interesse for sosial inkludering

Gjennom mangeårig erfaring og interesse for mekanismer knyttet til sosial inkludering og språkopplæring har initiativtakerne til Nabo Oslo formulert et første tiltak som imøtekommer noen av de mest sentrale utfordringene for inkludering og i arbeidet mot utenforskap.

Forskning viser at en rekke tiltak har god effekt på inkludering av 'utgrupperinger' i arbeidslivet, det være seg mentorordninger og nettverksetablerende tiltak, i tillegg til introduksjonsprogrammer og midler for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA).

Disse tiltakene dekker imidlertid ikke alles behov. Forskningsstiftelsen Fafo (2015) beskriver forskjeller mellom kvinner og menns utbytte av introduksjonsprogrammene og sier dette er knyttet til faktorer som graviditet og omsorg for barn. Tidligere har Fafo påpekt at kvinners reduserte utbytte av introduksjonsprogrammene har signifikante konsekvenser for deres barns livsløp:

«Kvinner med begrensende norskferdigheter har utfordringer i norsk arbeidsliv. Men også manglende forståelse av institusjonene de møter i dagliglivet kan ha sterk innvirkning på avmaktsfølelse, opplevd sosial eksklusjon og usikkerhet. Dette påvirker også oppdragerrollen, og reproduksjon av utenforskap er i mange tilfeller en konsekvens.» [1]

Denne kunnskapen stiller krav til et samfunn med ambisjoner om å inkludere, og adekvate tiltak er essensielt. Forandring tar tid, og for å få til gode forandringer må man tenke langsiktig. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har to sentrale mål: 1) høyere sysselsetting i innvandrerbefolkningen og (2) kjennskap til og oppslutning om norske lover og grunnleggende rettigheter og plikter. Derfor mener vi i Nabo Oslo at egne tiltak for omsorgsgivere er en investering barnas fremtid.

Vi vet at tilbudene for omsorgsgivere ikke er tilstrekkelige, frafall er en utfordring hos begge kjønn og særlig blant kvinner.

Vårt arbeide med foreldre og barn, med vekt på kvinner som første hovedmålgruppe står tråd med målene i Regjeringens tiltaksplan 2015, «En god barndom varer livet ut»[1] som ble lansert i forbindelse med barnekonvensjonens 25 årsjubileum, og derfor var vårt første prosjekt å tilby effektiv, livsnær og temabasert språktrening for mødre.

Vårt hovedfokus er på gjennomførbarhet for deltakerne, alle Nabo Oslos aktiviteter skal holdes i nærmiljøet, med barnepass.

Vi legger vekt på at alle våre aktiviteter springer ut i fra deltakerens behov.

Foreldre/foresatte kan kun ivareta og sikre barnas rettigheter dersom de har kunnskap om disse rettighetene og hvordan rettighetene kan fungere i praksis.

[1] https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/foa/bld_overgrep_web.pdf